Ubytovací řád kempu

Ubytovací a provozní řád Autokempu U VĚŽE (ATC U VĚŽE) Hořice

 

Tento ubytovací a provozní řád je určen pro hosty ubytované v uzavřeném  areálu Autokempu „U Věže“, případně v určeném prostoru pro stany nebo karavany.

                                                              I.

Při příchodu do kempu se host ohlásí na recepci u vjezdu do areálu a předloží občanský průkaz, platný pas nebo jiný průkaz totožnosti.

V areálu je možno ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí k pobytu a zaplatí příslušné poplatky.

V případě přijetí hosta mu bude vystaven doklad s uvedením doby pobytu, číslem ubytovacího zařízení (klíče k chatičce) a případně označení i vjezdu a parkování vlastního dopravního prostředku.

Osoby mladší patnácti let mohou být ubytovány v doprovodu rodičů případně jiných odpovědných osob starších 18 let.

Případné ztráty zapůjčených věcí nebo jejich poškození je host ATC povinen ohlásit na recepci.

Za škody způsobené na majetku provozovatele nebo majetku ostatních uživatelů odpovídá  

host na základě platných právních předpisů.

Nebyla–li doba nástupu ubytování stanovena jinak, je nástup v den pobytu od 13 hodin. Host je povinen pustit ubytovací prostor poslední den do 10 hodin.

V případě nedodržení lhůty si bude provozovatel účtovat cenu ubytování za další celý den.

Uvedené lhůty mohou být po předchozí dohodě s provozovatelem změněny.

 Po ukončení pobytu předá návštěvník pracovníkovi recepce ubytovací prostor a vrátí zapůjčené věci.  

                                                             II.

Areál ATC U Věže Hořice je uzpůsoben i pro připojení vlastních ubytovacích zařízení

(obytné vozy, karavany, stany) na zdroj elektrické energie.

K tomuto slouží rozvodné skříně. Je zakázána jakákoliv manipulace nebo opravy v těchto rozvodných skříní. Poruchy a závady hlaste ihned v recepci ATC.

Každý uživatel vlastního ubytovacího zařízení musí být připojen na zdroj elektrické energie samostatně a nesmí připustit připojení dalších odběratelů ze svého zařízení.

Případné vzniklé škody nedodržením těchto upozornění budou dány k úhradě uživateli elektrické přípojky.

U vlastních ubytovacích zařízení musí být nahlášeny k pobytu všechny osoby používající toto zařízení. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízení zakázáno.

Tato ubytovací zařízení musí být umístěna pouze v určených prostorách se souhlasem provozovatele ATC.

U vlastních ubytovacích zařízení mohou být používány z bezpečnostních důvodů pouze drobné elektrospotřebiče s odpovídajícím jištěním. U drobných elektrospotřebičů hostů provozovatel nezodpovídá za jejich technický stav.

Přípojné elektro zásuvky na 220 V mohou být zatíženy do celkového příkonu 1 500 W.

Po opuštění používaného prostoru musí být tento vyčištěn uveden do původního stavu před použitím.  

                                                           III.

 Při opuštění kempu a opětovném návratu je návštěvník povinen se na recepci prokázat platným vystaveným dokladem provozovatele. Totéž platí i o opětovném vjezdu a parkování motorových vozidel. Vozidla vybavena od provozovatele ATC parkovací kartou ji musí mít uloženu na viditelném místě. Případná požadovaná potvrzení budou vydána na recepci u vjezdu do areálu.

Motorová a nemotorová vozidla se mohou pohybovat v areálu pouze po zpevněných příjezdových cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu je stanovena na 20 km/hod.

Bezdůvodné popojíždění, spuštění motoru a používání zvukových a světelných znamení je zakázáno

                                                          IV

Za ztrátu a odcizení osobních věcí všech hostů a návštěvníků ATC neručí. Případné nalezené věci nálezce odevzdá na recepci, kde budou uloženy.

Provozovatel ručí za peníze, osobní věci a jiné cennosti pouze pokud byly uloženy do úschovy na recepci. Za volně odložené věci ATC neručí.  

Rozdělávání otevřeného ohně je v celém areálu přísně zakázáno. Rozdělávat oheň je povoleno pouze na vyhrazeném a označeném místě, které je k tomu určeno. Jeho případné použití musí být předem ohlášeno na recepci ATC.

Hosté a návštěvníci kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek. Komunální odpad dávat do určených nádob na vyhrazených a označených místech.

Ostatní nebo nebezpečný odpad není povoleno v celém areálu nikam ukládat.

 Psi a jiná zvířata mají zakázán vstup do celého areálu kempu. Vstup do kempu se psy je povolen pouze za těchto podmínek:

- pes musí být na vodítku a nesmí volně pobíhat po areálu

- psí exkrementy je majitel psa ihned uklidit

- pes musí mít identifikační známku případně jiné

   označení pro dohledání majitele

 - vstup je pouze se souhlasem provozovatele (recepce)

                                                                 V

Pro míčové hry a sportovní činnost je vyhrazena zpevněná plocha a další upravené plochy k uvedeným hrám. V jiných místech s ohledem na další hosty se míčové hry zakazují.

Dětský koutek s pískovištěm je vyhrazen dětem do 14 let. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat mladší děti bez doprovodu dospělých. Musí být pod stálým dohledem rodičů případně osob, kterým bylo svěřeno hlídání.  

                                                                   VI

 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před dojednaným termínem písemnou formou. Pokud bude pobyt zrušen v době kratší, než 10 dní před nástupním termínem, bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 % z celkové ceny pobytu. Stornovací poplatky budou čerpány ze zaplacené zálohy za ubytování. Zbytek zálohy bude po dohodě zaslán do 21 dnů po zúčtování objednavateli na jeho účet. V případě výskytu závažných osobních důvodů a jejich doložení, nebude storno poplatek účtován.

                                                            VII.

Provozní řád kempu „ U Věže „je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu vykázána bez jakékoliv náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení, bude po této osobě vymáhána finanční náhrada ve skutečné výši škody.

 

 

V Hořicích dne 1.1.2013                                                             

Kompletní ubytovací řád!